Wednesday, June 27, 2018

Stellenbosch University Online Applications For Administrative Officer Job

   Administrative Officer B2 (Ref. AV/220/0618) / Administratiewe Beampte B2 (Verw. AV/220/0618)
       
Location/Area        Stellenbosch,ZA

         Purchasing and Provision Services / Aankope en Voorsieningsdienste
       
Department Description/Departement Beskrywing       
               

Aankope en Voorsieningsdienste

Administratiewe Beampte B2

(Verw. AV/220/0618)

----------------------------------------------------

Procurement and Provision Services

Administrative Officer B2

(Ref. AV/220/0618)

----------------------------------------------------------------------
       
Duties/Pligte       
       
          Administrasie en koördinering van die totale aankopeproses (plasing, versending, verskeping, opvolg en stiptelike betaling van bestellings);

    Inwinning van kwotasies;

    Skakeling met personeel, studente en die publiek ten opsigte van navrae wat met  aankoopverwante aangeleenthede verband hou, asook

           die toepassing van die Aankope- en Tenderbeleid;

    Aankoop van produkte en dienste;

    Administratiewe ondersteuning aan die Senior Aankoper.

----------------------------------------------------

    Administrating and coordinating the total purchasing process (placement, dispatch, shipment of orders, follow-up and prompt payment of

            orders);

    Collecting quotations;

    Liaising with staff, students and the public in terms of enquiries relating to procurement-related issues, as well as the application of

            the Procurement and Tender Policy;

    Purchasing of products and services;

    Administrative support to the Senior Buyer.

----------------------------------------------------------------------------
       
Job Requirements/Pos Vereistes       
 
    Graad 12 met Rekeningkunde of Wiskunde as vak;

    Ten minste twee jaar ervaring in 'n soortgelyke omgewing met soortgelyke pligte;

    Uitstekende interpersoonlike vaardighede;

    Uitstekende kliëntediensvaardighede;

    Die vermoë om binne spanverband te funksioneer;

    Uitstekende mondelinge en geskrewe kommunikasievaardighede;

    Integriteit, betroubaar, pligsgetrou en eerlik;

    Goeie beplanning- en organisatoriese vaardighede;

    Goeie rekenaarvaardighede (Microsoft Office);

    Goeie oordeelsvermoë;

    Goeie tydsbestuurvaardighede;

    'n Geldige Kode EB-rybewys.

----------------------------------------------------

    Grade 12 with accounting or mathematics as subject;

    At least two years' experience in a similar environment with similar duties;

    Excellent interpersonal skills;

    Excellent client services skills;

    The ability to work within a team context;

    Excellent verbal and written communication skills;

    Integrity, trustworthy, conscientious and honest;

    Excellent planning and organisational skills;

    Good computer skills (Microsoft Office);

    Good judgement ability;

    Good time management skills;

    A valid Code EB driver's licence.


       
How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen       
       

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.


Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.


U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.


Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply Now" skakel te kliek.


Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.


Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.


Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

----------------------------------------------------

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.


The University reserves the right not to make an appointment.


Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.


The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.


Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

----------

       
Enquiries/Navrae   
   
Navrae oor posinhoud: PC Basson by 021 808 4500

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753


Enquiries regarding job content: PC Basson on 021 808 4500
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

       
Commencement Date        01-Sep-2018
Closing Date        05-Jul-2018
        APPLICATIONS LINK

Artikel Terkait